WyKOMBinuj mOst 2019

W dniach 24-26.04.2019 roku odbyła się XII edycja konkursu WyKOMBinuj mOst, w której wzięło udział 27 drużyn z całej Polski. Politechnikę Wrocławską reprezentowały trzy członkinie Naszego KN Młodzi Mostowcy – Justyna Botor, Natalia Harlejczyk oraz Emilia Radziwołek. Pod nazwą drużyny “PAPIEROWA BRYŁA”, kryje się również nazwisko Michała Bryły, który wspierał dziewczyny na etapie projektowania i początkowych prób montażu modelu.

Po raz kolejny Politechnika Gdańska postawiła przed uczestnikami zadanie wykonania modelu mostu przy użyciu 9 arkuszy papieru, kleju polimerowego oraz przyborów kreślarskich. W pierwszym etapie każda z drużyn miała za zadanie nadesłanie projektu konstrukcji mostowej odwzorowującej rzeczywisty obiekt o rozpiętości jednego metra, umożliwiającej przejazd pojazdu kontrolnego. Po oficjalnym otwarciu konkursu przez organizatorów uczestnicy przystąpili do montażu swoich modeli, na co przewidziano 7 godzin. Członkowie koła naukowego KOMBO zadbali o dobre samopoczucie zawodników, tak aby konstruowanie modeli przebiegło w przyjacielskiej atmosferze i mimo rywalizacji drużyny były chętne do wzajemnej pomocy i współpracy.

Drugiego dnia odbyła się KOMBOferencja, czyli Ogólnopolska Konferencja Naukowa o tematyce związanej z budownictwem i projektowaniem konstrukcji, która była podzielona na trzy bloki: sesję wprowadzającą, sesję branżową oraz sesję naukową.

Podczas ostatniego, najbardziej wyczekiwanego dnia konkursu, odbyło się poddanie mostów próbom wytrzymałościowym. Model Wrocławskiej drużyny swoją konstrukcją znacząco różnił się od popularnych mostów widywanych zazwyczaj na konkursie. Nasze reprezentantki postawiły na most wstęgowy, w którym siła przekazywana była z taśmy będącej pomostem jezdnym, na poprzecznice, rozpierane przez rury podłużne. Konstrukcja nie uległa zniszczeniu przed osiągnięciem stanu granicznego użytkowalności. Maksymalne ugięcie wynoszące 40mm zostało osiągnięte pod wpływem siły wynoszącej około 150N, co oznaczało zakończenie próby wytrzymałościowej. Podczas oficjalnego zakończenia zostały przyznane wyróżnienia za najlepsze referaty prezentowane podczas KOMBOferencji oraz nagrody konkursowe w kategoriach: najlepsze oszacowanie masy, najlepsze oszacowanie nośności, estetykę mostu i wreszcie największą wartość współczynnika wyrażającego stosunek kwadratu nośności do masy konstrukcji.

Podczas konkursu uczestniczkom udało się zawrzeć znajomości z miłośnikami mostownictwa z Politechniki Gdańskiej i nie tylko, oraz poznać wiele ciekawych koncepcji i rozwiązań, które na pewno zaowocują podczas kolejnych zmagań konkursowych.

Konkurs Hala Roku Akademik 2019

W dniach 25-26 kwietnia 2019 roku trzech członków Naszego Koła Naukowego brało udział w studenckim konkursie Hala Roku Akademik 2019 w Pradze.

Jest to konkurs dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich organizowany pod patronatem dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej, CTU w Pradze, prof. inż. Jiří Máca oraz Czeskiej Izby Biegłych Inżynierów i Techników Budownictwa. Co roku hasło konkursu się zmienia. Tegoroczna edycja polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu modelu dźwigara dachowego stanowiącego przykrycie składowiska soli. Bardzo ciekawą kwestię stanowiły materiały konstrukcyjne, które można było wykorzystać przy budowie modelu. Mianowicie, organizatorzy w tym roku zdecydowali o budowie modeli z naturalnych tyczek bambusowych oraz sznurków. Model chroniący zadaną przestrzeń (składowisko soli) musiał mieć 1500 mm rozpiętości. Obciążenie konstrukcji było symulowane przez obciążenie obciążnikami stalowymi nałożonymi na płytę obciążeniową znajdującą się w środku przęsła. Zwyciężał model o najwyższym stosunku nośności do ciężaru własnego. Ponadto konstrukcja, w trakcie obciążania, nie mogła się ugiąć zbyt mocno aby nie znaleźć się w chronionym obszarze.

Członkowie Koła Naukowego Młodzi Mostowcy po raz pierwszy brali udział w tym konkursie i stanowili jedną z trzech drużyn spoza Czech. Warto dodać że w konkursie brało udział ponad 40 drużyn. W Pradze nasze Koło reprezentowali: Piotr Antoszczyk (kapitan drużyny), Mateusz Wiśniewski oraz Michał Wnukowski. Panowie byli pierwszą drużyną z Polski, od początku istnienia konkursu. Z  tego powodu zostali bardzo miło i serdecznie przyjęci przez organizatorów konkursu. Mimo, iż nie udało się zająć miejsca w ścisłej czołówce to nasza reprezentacja otrzymała nagrodę specjalną od firmy Winerberger. Wyróżnienie to było przyznane za model najbardziej przypominający konstrukcję rzeczywistą.

Konkurs dostarczył wiele emocji i nowych znajomości. W trakcie konkursu koledzy mogli porozmawiać z dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej, CTU na temat organizowanego przez nasze KN konkursu mostów stalowych. Dwa dni spędzone w Pradze dały możliwość również na szybkie zwiedzenie najciekawszych miejsc w mieście, zapoznanie się z kulturą i kuchnią Czeską.

Spotkanie z mgr inż. Bronisławem Czaplewskim

Dnia 22 listopada 2018 roku spotkanie Koła Naukowego zaszczycił swoją obecnością mgr inż. Bronisław Czaplewski. Nasz gość jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Ponadto jest Członkiem Honorowym naszego KN, a w latach 2016-2017 pełnił w nim funkcję wiceprzewodniczącego.

W trakcie spotkania Pan Bronisław przedstawił nam ścieżkę swojej kariery, którą rozpoczął po studiach. Ciekawym elementem Jego wystąpienia były przykłady realizacji obiektów mostowych oraz tunelu pod linią kolejową. Na podstawie jego doświadczeń, członkowie naszego KN mogli zapoznać się z trudnościami oraz problemami czekającymi na młodych inżynierów na placu budowy. Bardzo pouczający był moment, gdy nasz gość pokazał skutki awarii podczas sprężania wiaduktu drogowego.

Podczas wizyty dowiedzieliśmy się także jak działalność w KN wywarła pozytywne skutki na przebieg drogi zawodowej naszego kolegi. Dzięki niej poznał on ciekawe osoby z branży mostownictwa, a także spotkał się na rozmowie kwalifikacyjnej z osobą, która znała nasze KN.

Z rozmowy dowiedzieliśmy się także, że doświadczenia zdobyte przy realizacji obiektów inżynierskich, pomogą w zawodzie projektanta, który podejmuje właśnie nasz gość.

Wrocławskie Dni Mostowe 2018

W dniach 28.11-30.11.2018 odbył się kolejny cykl seminariów pod nazwą Wrocławskie Dni Mostowe. Motywem przewodnim tegorocznych spotkań były mosty hybrydowe. Jak każdego roku Wrocławskie Dni Mostowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród mostowców i nie tylko. W tym roku ze swoimi referatami mogli zaprezentować się również wykładowcy czy reprezentanci firm z zakresu geotechniki, bowiem pierwszy dzień seminariów poświęcony był właśnie fundamentowaniu oraz technologii budowy podpór. Swoje referaty wygłosili przedstawiciele firm Strabag, Aarsleff, Keller Polska, Soletanche Polska, Pont Projekt, TRANSPROJEKT GDAŃSK oraz przedstawiciele Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Wygłoszone referaty zawierały bogactwo informacji opartych wieloletnim doświadczeniem przydatnych zarówno dla studentów i projektantów oraz wykonawców obiektów. Drugi dzień spotkań w ramach Wrocławskich Dni Mostowych rozpoczął się oficjalnym powitaniem wszystkich gości oraz  krótkimi referatami jubileuszowymi firmy Mosty Katowice i  konkursu czasopisma „MOSTY”. W dniu 29.11.2018 cykl spotkań podzielony były na 4 sesje tematyczne. W taki sposób każdy z zainteresowanych mógł wybrać coś dla siebie. Pierwsza sesja była ogólnym wprowadzeniem do tematyki mostów hybrydowych, sesje rozpoczął referat prof. Radomskiego podejmującego temat  przyszłości mostownictwa. Kolejna sesja dotyczyła mostów zespolonych. W większości referatów dominowała technologia mostów zespolonych stalowo-betonowych prowadzona przez zespół profesora Lorenca. Trzecia i czwarta sesja dotyczyła mostów hybrydowych oraz nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych.
Wśród referatów występowała różnorodność zagadnień, poruszane były tematy na przykład  katastrofy w Genui przez prof. Jana Biliszczuka, pracy nad nowym katalogiem nawierzchni drogowych, mostów z kompozytów FRP, rozwiązania technologicznego kratownicy VRB firmy PERI, czy spektakularny hybrydowy most wiszący Sułtana Selima w Turcji.

Ostatni dzień konferencji podzielony był na dwie sesje dotyczące analizy i badania mostów hybrydowych. W tym dniu również został wygłoszony referat naszego opiekuna i kolegów z zarządu Koła Młodych Mostowców dotyczący tegorocznego konkursu Mostów Stalowych SKMS 2018. Dla przypomnienie motywem przewodnim konkursu SKMS 2018 były nowoczesne mosty typu tensegrity. Referat wygłosił również opiekun naszego Koła dr inż. Paweł Hawryszków oraz absolwent naszej uczelni, członek Koła Młodzi Mostowcy – mgr inż. Krzysztof Galik pt. „Specyfika projektowania ruchomych obiektów mostowych z wykorzystaniem oprogramowania MES”.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem wszystkich dni seminariów i dyskusją uczestników. Cała konferencja przekazała studentom wiele informacji na temat nowoczesnych technologii, realizacji nowo wybudowanych obiektów oraz nowych znajomości wśród dość ścisłego grona mostowców. Poza referatami, na przerwach kawowych można było porozmawiać z przedstawicielami firm wykonawczych i projektowych, poznając w ten sposób nowe oprogramowanie do obliczania i rysowania obiektów mostowych oraz nowych produktów wchodzących dopiero na rynek budowlany. Trzeba również podkreślić, iż dziekan Wydziału W-2 pozwolił studentom na uczestniczenie we wszystkich dniach Wrocławskich Dni Mostowych, usprawiedliwiając trwające zajęcia podczas seminariów.