Jury SKMS 2018

Mamy przyjemność ogłosić Jury SKMS 2018 w składzie:

– prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk – Przewodniczący

– dr inż. Paweł Hawryszków – Wiceprzewodniczący

– dr inż. Józef Rabiega – Wiceprzewodniczący

– prof. dr hab. inż. Jan Bień

– prof. dr hab. inż. Czesław Machelski

– dr inż. Jerzy Onysyk

Etap II „Kontrolny” SKMS 2018 – zakończony

Drugi etap SKMS 2018 zakończony. Projekty wszystkich drużyn pomyślnie przeszły etap kontrolny. 
Drużyny tegorocznej edycji SKMS:

– Brygada Kablociągu PG S.A. (Politechnika Gdańska)

– PRZ(e)mostowcy (Politechnika Rzeszowska)

– Wild West (Czech Technical University in Prague)

– Wild East (Czech Technical University in Prague)

– Bridge Rangers (Politechnika Wrocławska)

Spotkanie z przedstawicielem firmy ATKINS

 

Dnia 5 kwietnia 2018 roku, w ramach cyklu spotkań z doświadczonymi inżynierami budownictwa, nasze Koło Naukowe zaszczycił swoją obecnością dr inż. Maciej Maksymowicz. Nasz gość jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego na Politechnice Wrocławskiej oraz ma bardzo bogate doświadczenie na rynku zagranicznym w branży budownictwa, a aktualnie pracuje
w Kopenhadze w firmie Atkins.

Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się wiele ciekawych faktów o sposobie działania i strukturze firmy, wykorzystywanych oprogramowaniach oraz poznaliśmy wiele projektów, którymi zajmuje się firma Atkins. Przedsiębiorstwo to jest jednym
z najbardziej szanowanych na świecie
w zakresie inżynierii i zarządzania projektami. W zeszłym roku doszło  do połączenia firmy Atkins
z wiodącą na świcie grupą inżynieryjno-budowlaną oferującą usługi w zakresie ropy, gazu, górnictwa, metalurgii, infrastruktury oraz energii – grupą Lavalin.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez naszego gościa prezentacji na temat wykorzystywanego przez niego oprogramowania – LUSAS. Program ten jest jednym ze świa­to­wych lide­rów w za­kre­sie ana­li­zy, ob­li­czeń i pro­jek­to­wa­nia z wy­ko­rzy­sta­niem me­to­dy ele­mentów skończonych. Używa wspólnego in­ter­fej­su dla wszyst­kich mo­dułów. Po­sia­da także go­to­we kre­ato­ry mo­de­lo­wa­nia dla typowych roz­wiązań kon­struk­cyj­nych (użyt­kow­nik może do­sto­so­wy­wać 
je do własnych po­trzeb), komplek­so­wy ze­staw narzędzi
do łatwe­go i szyb­kie­go two­rze­nia mo­de­lu, definiowa­nia obciążeń i łączenia wy­ników z różnych przy­padków ob­ciążeń (kom­bi­na­cje, ob­wied­nie itp.). Po­nad­to oprogramowanie to umożli­wia pełną kon­trolę przy ge­ne­ra­cji wy­ników ob­li­czeń, raportów oraz wy­druków.

Dr inż. Maciej Maksymowicz opowiedział nam również jak wyglądała ścieżka jego kariery.
Po ukończeniu Politechniki Wrocławskiej nasz gość postanowił rozpocząć pracę poza granicami naszego kraju. Pracował w wielu państwach Europy, między innymi w Wielkiej Brytanii i Danii, gdzie zdobywał bardzo cenne doświadczenie. Temat ten wzbudził niemałe zainteresowanie wśród zebranych, a po zachętach ze strony naszego gościa, by nie bać się spróbować swoich sił poza krajowym rynkiem pracy, zapewne wiele osób zaczęło rozważać pójście w ślady dra inż. Maksymowicza.

Na koniec spotkania usłyszeliśmy wiele miłych słów na temat działalności naszego Koła Naukowego i zostaliśmy zaproszeni do odwiedzin naszego gościa w Kopenhadze. Prezentacja została doceniona przez zebranych brawami oraz w ramach podziękowań z naszej strony, za znalezienie
i poświęcenie czasu na spotkanie z Młodymi Mostowcami, został wręczony upominek dla
dr inż. Macieja Maksymowicza.

Piotr Antoszczyk